เอกสารเบื้องต้น สำหรับยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา

เอกสารที่ผัสมัครต้องเตรียมมีดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว

 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และ พาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้ารูปถ่ายขนาด 2×2″ (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 2 ใบ พร้อมไฟล์รูป (สกุล JPEG) เพื่อนำไป upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรัส ความสูง และความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

2. เอกสารการงาน และการศึกษา

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ **กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว **
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) **กรณีเป็นนักศึกษา หรือนักเรียน**

3. เอกสารการเงิน

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน **สามารถยื่นได้หลายบัญชี อาทิ บัญชีเงินเก็บ ไม่แนะนำบัญชีกระแสรายวัน **
 • Bank Certificate จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร **ขอก็ได้ ไม่ขอก็ได้ครับ**

4. เอกสารการเดินทาง (ถ้ามี)

 • หลักฐานการจองที่พัก
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • Itinerary (แพลนการเดินทาง)

5. เอกสารคนเชิญ หรือ ติดต่อธุรกิจ

 • จดหมายเชิญ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ความสัมพันธ์, วันที่จะเดินทางไป และกลับ
 • สำเนาพาสปอร์ตคนเชิญ
 • ในกรณีธุรกิจ จดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

หมายเหต:

สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที

 • ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้
 • ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ

สถานะ โชว์ตัว **อเมกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู**

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form