เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เอกสาร และข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่า มีดังนี้

เอกสารส่วนตัว

 1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 2. สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่ท่านเคยได้รับ อย่างล่ะ 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป *ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้า และด้านหลังบัตร)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อมแปล
 6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)
 7. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจง ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา พร้อมทั้งระบุถึงที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้เดินทางพำนักอยู่เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาสูติบัตรของบุตร (พร้อมแปล)

เอกสารการเงิน

 1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน **สามารถยื่นได้หลายบัญชี อาทิ บัญชีเงินเก็บ** ไม่แนะนำเป็นการขอจาก App Banking
 2. Bank Certificate จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร

เอกสารการทำงาน และการศึกษา

 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง)
 2. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ
 4. กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้เรียบร้อย)

เอกสารการเดินทาง

 1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 2. เอกสารใบ Confirm โรงแรม
 3. โปรแกรมการเดินทาง
 4. ประกันการเดินทาง
 5. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
 6. กรณีมีญาติเชิญ ผู้เชิญทาหนังสือเชิญตามตัวอย่างนี้มาด้วย https://www.ch.ch/en/letter-invitation-and-declaration-sponsorship/

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีทำวีซ่าเยี่ยมเยียนที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. จดหมายเชิญ เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อ และวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์ และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 3. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครหากมี
 4. ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, หรือ ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีแสตมป์เข้า-ออกประเทศไทย
 6. จดหมายอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัคร
 7. รูปถ่ายคู่กัน หรือ แชทคุยกันทาง Application
 8. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และ หลักฐานทางการเงิน
 9. หนังสือรับรองการให้ที่พัก ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

กรณีทำวีซ่าธุรกิจที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. บริษัทที่ลูกค้าเดินทางไปทำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปเพื่อทำอะไร
 2. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
 3. ระยะเวลา (วันที่เข้า และออกจากสวิตเซอร์แลนด์/กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 4. ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
 5. ผู้เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ

หมายเหตุ

 • เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
 • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อ หรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

 • 35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • Tel: 02-674-6900 Web: eda.admin.ch/bangkok

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 • VFS Global : 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
 • วันเปิดทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์) ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.
 • Tel: 02-460-7065 Email: info.swth@vfshelpline.com Web: visa.vfsglobal.com/

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form