เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์

เอกสารที่ผัสมัคร ต้องเตรียมมีดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว

 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป – ขนาด 3.5 X 4.5 ซม. ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังต้องเป็นสีขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 2 ฉบับ
 • สำเนาหน้าวีซ่า เซงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่เคยได้รับ อย่างละ 1 ฉบับ **ถ้ามี
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) **ถ้ามี
 • สำเนาใบหย่า, ใบสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) **ถ้ามี

2. เอกสารทางการเงิน

 • จดหมายรับรองบัญชี บัญชีเงินออมทรัพย์ ระบุสกุลเงิน Euro
 • Bank Statement บัญชีเงินอมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน *** สามารถยื่นบัญชีเงินเก็บ, เงินฝากเพิ่มเติได้นะครับ และไม่ใช้กระแสรายวันนะครับ ***

3. เอกสารการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) **ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน เงินเดือน และระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ (กรณีทำงานบริษัท) (ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา (ฉบับจริง) ภาษาอังกฤษ (กรณีเป็นนักศึกษา หรือนักเรียน)

4. เอกสารแสดงการเดินทาง

 • ใบจองโรงแรมที่พักทุกคืน พร้อมระบชื่อผู้เดินทางทั้งหมดให้ชัดเจน **เฉพาะวีชาท่องเที่ยว,ธุรกิจ
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับยื่นวีซ่าเท่านั้น
 • ประกันการเดินทางครอบคลุมวันเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล 30,000 ยูโร
 • แผนการเดินทางตลอดทริป **เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว

5. เอกสารเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจ, ดูงานแสดงสินค้า

 • บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้า และจดหมายเชิญ พร้อมระบวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง
 • หนังสือเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทในประเทศเนเธอแลนด์ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การผิดชอบค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการพำนัก

6. เอกสารที่ไปพักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟนที่เนเธอแลนด์

 • จดหมายเชิญทางการ (สามารถใช้จดหมายที่แสกนมาได้ เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อ และวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์ และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 • หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครหากมี: ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, หรือ ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีแสตมป์เข้า-ออกประเทศไทย เขียนจดหมายอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัครรูปถ่ายคู่กัน หรือ แชทคุยกันทาง Application
 • หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และ หลักฐานทางการเงิน

กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม เดิมตามนี้

 • กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว: หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
 • กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง: หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก ผู้ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
 • กรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว: หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริง และสำเนา

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form