เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศกรีช

เอกสาร และข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่า มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า **หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรูณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า**
 2. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม. จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หลักฐานทางการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา และ Bank Statement
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าบัตร และด้านหลังบัตร)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และรับรองจากกระทรวงฯ ในกรณีผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงให้กับสถานทูตถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี – ภรรยา
 6. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองจากกระทรวงฯ
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. เอกสารใบ Confirm โรงแรม
 9. โปรแกรมการเดินทาง
 10. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวงเงินประกันจำนวน 30,000 ยูโร
 11. หนังสือเชิญ (กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ) ** ในกรณีที่มีจดหมายเชิญฉบับจริงจากเพื่อน หรือญาติ ต้องเพิ่มเอกสาร สำเนาหนังสือเดินทาง, ทะเบียนบ้าน ถ้าหากผู้เชิญรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่ม หลักฐานทางการงาน, หลักฐานการเงินของผู้เชิญแนบมาด้วย **
 12. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
 13. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง)
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้ เรียบร้อย)

กรณีทำวีซ่าเยี่ยมเยียนที่กรีช ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. จดหมายเชิญ เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อ และวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์ และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ  และผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 3. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครหากมี
 4. ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, หรือ ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีแสตมป์เข้า-ออกประเทศไทย
 6. จดหมายอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัคร
 7. รูปถ่ายคู่กัน หรือ แชทคุยกันทาง Application
 8. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และ หลักฐานทางการเงิน
 9. หนังสือรับรองการให้ที่พัก ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศกรีช (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าประมาณ 7-15 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง) ต้องจองคิวก่อนยื่นทุกครั้ง
 • สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร
 • เด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
 • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อ หรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

 • เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
 • Tel: 02-667-0090 ถึง 92
 • Email: grcon.ban@mfa.gr web: www.mfa.gr/missionsabroad/
 • เปิดทำการ : จันทร์ – พุธ เวลา 09.30 – 12.30น.
 • Tel: 02-667-0090 (สอบถามข้อมูล / นัดหมายวันยื่น ระหว่าง 14.00 – 16.00น.)

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form