เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

เอกสาร และข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่า มีดังนี้

เอกสารส่วนตัว

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 2. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 3.5 X 4.5 ซม.) **ภาพถ่ายต้องเห็นหู และคิ้ว ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ และคอนเทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังต้องเป็นสีขาว** (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่เคยได้รับอย่างล่ะ 1 แผ่น (ถ้ามี)
 5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 1. จดหมายรับรองบัญชี บัญชีเงินออมทรัพย์ ระบุสกุลเงินเป็น Euro
 2. Bank Statement บัญชีเงินออมทรัพย์ (ตัวจริง) ย้อนหลัง 4 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า

เอกสารการทำงาน

 1. กรณีทำงานบริษัท ต้องใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) **ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มทำงาน, เงินเดือน และระบุวัตถุประส่งค์ในการเดินทางครั้งนี้** (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องแนบหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ใบจดทะเบียนพาณิช ที่มีชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ
 3. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแนบหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน (ฉบับจริง) (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เอกสารแสดงการเดินทาง

 1. ใบจองโรงแรมที่พัก พร้อมระบุชื่อผู้เดินทางทั้งหมดให้ชัดเจน **เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ**
 2. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับยื่นวีซ่าเท่านั้น
 3. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวันที่เดินทาง และค่ารักษาพยาบาล 30,000 ยูโร
 4. แผนการเดินทางตลอดทริป **เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว**

เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ, ดูงานจัดแสดงสินค้า

 1. บัตรเข้าชมงานจัดแสดงสินค้า และจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง
 2. หนังสือเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทในประเทศอิตาลี ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการพำนัก

เอกสารที่ผู้เดินทางไปพำนักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน ที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี

 1. จดหมายเชิญ (สามารถใช้จดหมายแสกนมาได้) เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อ และวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์ และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 3. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัคร (ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, ทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีตราแสตมป์ เข้า – ออกประเทศไทย, จดหมายอธิบายความสัมพันธ์, รูปถ่ายคู่กัน หรือแชทคุยกันทาง Application)
 4. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และหลักฐานทางการเงิน

หมายเหตุ

** กรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว (หนังสือยินยอมให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา)
 2. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ต้องให้ทางจากผู้ปกครองอีกฝ่ายที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอม และต้องรับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา)
 3. กรณีผู้ยื่นคำร้อง เดินทางพร้อมกันกับ บิดา หรือมารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวต้องใช้ (หนังสือรับรองการมีอำนาจในการปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริง และสำเนา)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

 • เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • Web: th.ambafrance.org/ โทรศัพท์: 02 657 5100

ศูนย์รับวีซ่าฝรั่งเศส

 • 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • จันทร์-ศุกร์ 08:00 – 12:30น. และ 13:30 – 16:30น.
 • วันพุธ เวลา 08:00น. – 12:30น. และ 13:30น. – 16:30น. และท่านสามารถรับหนังสือเดินทางกรณีวีซ่าผ่าน ได้เฉพาะวันพุธ เวลา 08.00 – 16.30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08:00 – 12:00น. (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • Web:fr.tlscontact.com/ Tel: 02-838-6688

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form