เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศอังกฤษ

การเดินทางไปยังประเทศอังกฤษของคนไทยในปัจจุบัน ยังคงจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง ซึ่งทางประเทศอังกฤษยังมีการเปิดประเภทวีซ่าให้ยื่นมากมาย เช่น วีซ่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว วีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติ วีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษา วีซ่าแต่งงาน และวีซ่าสำหรับทำงาน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น หรือเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

เอกสาร และข้อมูลที่ต้องเตรียมในการยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงด้วย ถ้ามี)
 2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปล)
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม. กว้างส่วนศีรษะ 15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา จำนวน 2 ใบ สำหรับการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
 4. สำเนาบัตรประชาชน *ถ่ายทั้งด้านหน้า และด้านหลังบัตร* (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมเอกสารฉบับแปล)
 5. หลักฐานการทำงาน
 6. หลักฐานการเงิน *Bank Statement 6 เดือน* และเอกสารสมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อนามสกุล ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
 7. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (พร้อมฉบับแปล)
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. เอกสารใบจองโรงแรมที่พักในประเทศอังกฤษ
 10. หนังสือเชิญจากญาติ พร้อมแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ *กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินมาด้วย*
 11. หนังสือเชิญ (กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ) ** ในกรณีที่มีจดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากเพื่อน หรือญาติ ต้องเพิ่มเอกสาร สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาทะเบียนบ้าน, ถ้าผู้เชิญเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้เพิ่มหลักฐานหลักฐานการงาน และหลักฐานการเงินของผู้เชิญแนบมาด้วย **
 12. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ประเภทหลักฐานการทำงาน สำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด โดยภายในจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้เดินทางทำงานแผนกใด
 2. ผู้เดินทางเริ่มทำงานวันที่เท่าไหร่
 3. ผู้เดินทางได้รับเงินเดือนเท่าไหร่
 4. ผู้เดินทางลาหยุดเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่
 5. ผู้เดินทางเริ่มกลับมาทำงานวันที่เท่าไหร่

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องยื่นหลักฐานสำเนาประกอบธุรกิจการค้าจำนวน 1 ชุด ดังนี้

 • ใบจดทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่

กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาจำนวน 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการยื่นขอวีซ่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
 • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
 2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการเท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม

 1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารวีซ่า สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

 1. การยื่นวีซ่าแบบปกติ จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ 15 วัน
 2. การยื่นวีซ่าแบบด่วน จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ 5 วัน
 3. การยื่นวีซ่าแบบด่วนพิเศษ จะใช้เวลาในพิจารณาเอกสารประมาณ 24 ชั่วโมง

** ทั้งนี้ทางสถานทูตจะไม่สามารถการันตีวันออกเอกสารวีซ่าของท่านได้!! **

หมายเหตุ

** สำหรับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยทั่วไป ใช้เวลาในการพิจารณา ผลวีซ่าอยู่ที่ 6 – 8 สัปดาห์

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

 • เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น12A 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
 • กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 305 8333 อีเมล์: Info.Bangkok@fcdo.gov.uk
 • เวลาทำการ (เวลาท้องถิ่น) : วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี, 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. และวันศุกร์, 08.00 – 13.00 น.

ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าอังกฤษ สำนักงานหลักกรุงเทพฯ

 • อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
 • นอกเวลาทำการ : เสาร์ 08.30 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
 • เวลารับหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 13.30 – 16.00 น.
 • Web : visa.vfsglobal.com/ รับคำร้อง

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form