เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศเดนมาร์ก

เอกสารที่ผัสมัคร ต้องเตรียมมีดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว

 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี จำนวน 1 รูป – ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังต้องเป็นสีขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 2 ฉบับ
 • สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่เคยได้รับ อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 • สำเนาจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป้นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

 • จดหมายรับรองบัญชี บัญชีเงินออมทรัพย์ ระบุสกุลเงิน ยูโร (EUR)
 • Bank Statement บัญชีเงินออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน *** สามารถยื่นบัญชีเงินเก็บ, เงินฝากเพิ่มเติมได้นะครับ และไม่ใช้กระแสรายวันนะครับ ***

3. เอกสารการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน ( ฉบับจริง) *ระบุตำาแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, เงินเดือน และระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ (กรณีทำงานบริษัท)
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา (ฉบับจริง) ภาษาอังกฤษ (กรณีเป็นนักศึกษา หรือนักเรียน)

4. เอกสารแสดงการเดินทาง

 • ใบจองโรงแรมที่พักทุกคืน พร้อมระบุชื่อผู้เดินทางทั้งหมดให้ชัดเจน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับยื่นวีซ่าเท่านั้น
 • ประกันการเดินทางครอบคลุมวันเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล 30,000 ยูโร
 • แผนการเดินทางตลอดทริป

5. เอกสารเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจ, ดูงานแสดงสินค้า

 • บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้า และจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง
 • หนังสือเชิญ (ฉบับจริง) VU1 จากบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทในประเทศเดนมาร์กที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การผิดชอบค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการนัก (เอกสารฉบับจริงพร้อมหัวจดหมายจากบริษัท)
 • หลักฐานบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แสดงายการย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้ายที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

หมายเหตุ :

 • เอกสาที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และเพิ่มสูติบัตร – หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ และอนุมัติวีซ่า วีซ่า 15 วันทำการ

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form