เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย

เอกสารที่ผู้สมัคร ต้องเตรียมมีดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว

 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป – ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังต้องเป็นสีขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่เคยได้รับ อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 • สำเนาจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

 • จดหมายรับรองบัญชี บัญชีเงินออมทรัพย์ ระบุสกุลเงิน ยูโร (EUR)
 • Bank Statement บัญชีเงินออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน *** สามารถยื่นบัญชีเงินเก็บ, เงินฝากเพิ่มเติมได้นะครับ และไม่ใช้กระแสรายวันนะครับ ***

3. เอกสารการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) *ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, เงินเดือน และระบุวัตฤประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ (กรณีทำงานบริษัท)
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • หนังสือรับสถานะการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา (ฉบับจริง ) ภาษาอังกฤษ (กรณีเป็นนักศึกษา หรือนักเรียน)

4. เอกสารแสดงการเดินทาง

 • ใบจองโรงแรมที่พักทุกคืน พร้อมระบุชื่อผู้เดินทางทั้งหมดให้ชัดเจน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับยื่นวีซ่าเท่านั้น
 • ประกันการเดินทางครอบคลุมวันเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล 30,000 ยูโร
 • แผนการเดินทางตลอดทริป

หมายเหตุ :

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ และอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ **วีช่าส่งไปพิจารณาที่สถานทูตโครเอเชียประจำประเทศอินโดนีเซีย**

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า “VIS” สำหรับการขอซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ

#กรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น จะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

#กรณีที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อน จำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form