เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนวีซ่าประเทศออสเตรีย

เอกสาร และข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่า มีดังนี้

เอกสารส่วนตัว

 1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 2. สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่ท่านเคยได้รับ อย่างล่ะ 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด 3.5 X 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)
 7. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 9. หลักฐานการฉีดวัคซีน ครบ 2 โดส หรือเอกสาร Vaccine Passport

เอกสารการทำงาน และการศึกษา

 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง)
 2. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ
 4. กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้เรียบร้อย)

เอกสารการเงิน

 1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน **สามารถยื่นได้หลายบัญชี อาทิ บัญชีเงินเก็บ** ไม่แนะนำเป็นการขอจาก App Banking
 2. Bank Certificate จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร

เอกสารการเดินทาง

 1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 2. เอกสารใบ Confirm โรงแรม
 3. โปรแกรมการเดินทาง
 4. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวงเงินประกันอย่างตํ่าจำนวน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 5. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า

เอกสารคนเชิญ หรือติดต่อธุรกิจ

 1. หนังสือเชิญ หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการจากบริษัท หรือหน่วยงาน ประเทศออสเตรีย **โปรดระบุชื่อผู้สมัคร วัตถุประสงค์ และวันเดินทางกลับให้ชัดเจน**

เอกสารเชิญ เยี่ยมเยียน (Proof Inviter)

 • Invitation Letter (please write applicant’s full name, relationship, period of hosting, hosting address, sponsorship)
 • Copy of Passport
 • Stamps enter-exit Thailand on Passport(s)
 • Evidence of source of income
 • 6 months Bank Statements
 • Proof of address
 • Evidence for proof relationship such as photo, chat, video call etc.

หมายเหตุ

 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่าน้อย 30 วัน
 • สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร
 • เด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
 • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรียประจำประเทศไทย

 • 14 ซอยนันทา (สาทรซอย 1) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
 • ติดต่อทางไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 1155 สวนพลู กรุงเทพ ฯ 10120
 • Email: bangkok-ob@bmeia.gv.at, Tel: 02-105 6710 (ฝ่ายกงสุล)
 • Web: www.bmeia.gv.at/th/oeb-bangkok/

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

 • เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • Tel: 02-460-7052 จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 16:00น. (พักเที่ยง)
 • Web: visa.vfsglobal.com/

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form