เอกสารเบื้องต้น สำหรับยืนขอวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียมมีดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว

 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา และ ตราแสตมป์ที่เคยได้รับ อย่างละ 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารการงาน และการศึกษา

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ **กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว**
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) **กรณีเป็นนักศึกษา หรือนักเรียน**

3. เอกสารการเงิน

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน **สามารถยื่นได้หลายบัญชี อาทิ บัญชีเงินเก็บ**
 • Bank Certificate จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร

4. เอกสารการเดินทาง

 • หลักฐานการจองที่พัก (ในกรณีวีซ่าท่องเที่ยว)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • Itinerary (แพลนการเดินทาง)

5. เอกสารคนเชิญ หรือ ติดต่อธุรกิจ

 • หนังสือ หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการจากบริษัท หรือหน่วยงาน ประเทศออสเตรเลีย * พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร วัตถุระสงค์ และ วันเดินทางกลับให้ชัดเจน

6. เอกสารคนเชิญ เยี่ยมเยียน (Proof of inviter)

 • Invitation Letter (please write applicant’s full name, relationship, period of hosting, hosting address, sponsorship)
 • Copy of Passport
 • Stamps enter-exit Thailand on Passport(s)
 • Evidence of source of income
 • 6 months Bank Statements
 • Proof of address
 • Evidence for proof relationship such as photo, chat, video call etc.

สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

หมายเหต: ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูป

ระยะเวลาพิจารณาปกติ 18 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์)

** ขณะนี้ วิซ่าออสเตรเลีย เปิดให้ยื่นขอวีซ่าออนไลน์เท่านั้น **

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

ติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก

contact Form