ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ THAI VIETJET

บัตรโดยสารสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กร บัตรโดยสารราคาเดียวกันตลอดทั้งปี (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย ทั้งความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สายการบินไทยเวียตเจ็ท มีบัตรโดยสายให้เลือก 2 แบบ ได้แก่แบบ ECO และ แบบSkyboss พร้อมสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำหนักสัมภาระ การเลือกที่นั่ง และบริการต่างๆ

ราคาตั๋วบัตรโดยสาร ตั๋วข้าราชการ สายการบินเวียตเจ็ท

ราคาบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เส้นทาง

Eco (THB / all-in)

SkyBoss (THB / all-in)

สุวรรณภูมิ - เชียงราย (CEI)

2,300 บาท

3,800 บาท

สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่ (CNX)

2,300 บาท

3,900 บาท

สุวรรณภูมิ - อุดรธานี (UTH)

1,850 บาท

3,400 บาท

สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี (UBP)

2,250 บาท

3,400 บาท

สุวรรณภูมิ - ขอนแก่น (KKC)

2,250 บาท

4,050 บาท

สุวรรณภูมิ - สุราษฎร์ธานี (URT)

2,050 บาท

3,800 บาท

สุวรรณภูมิ - นครศรีธรรมราช (NST)

2,450 บาท

3,900 บาท

สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต (HKT)

2,600 บาท

4,100 บาท

สุวรรณภูมิ - กระบี่ (KBV)

2,350 บาท

3,900 บาท

สุวรรณภูมิ - หาดใหญ่ (HDY)

2,850 บาท

4,100 บาท

ภูเก็ต - เชียงราย

3,100 บาท

4,600 บาท

หาดใหญ่ - เชียงราย

3,200 บาท

4,700 บาท

ภูเก็ต - เชียงใหม่

3,200 บาท

4,400 บาท

ภูเก็ต - อุดรธานี

2,900 บาท

4,400 บาท

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***

ราคาบัตรโดยสารเส้นทางต่างประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เส้นทาง

Eco (THB / all-in)

SkyBoss (THB / all-in)

สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ (SIN)

6,500 บาท

15,300 บาท

สิงคโปร์ (SIN) - สุวรรณภูมิ

7,100 บาท

16,200 บาท

สุวรรณภูมิ - ไทเป (TPE)

7,400 บาท

18,000 บาท

ไทเป (TPE) - สุวรรณภูมิ

7,300 บาท

17,900 บาท

สุวรรณภูมิ - พนมเปญ (PNH)

4,290 บาท

11,100 บาท

พนมเปญ (PNH) - สุวรรณภูมิ

4,290 บาท

10,800 บาท

สุวรรณภูมิ - ดานัง (DAD)

5,300 บาท

12,000 บาท

ดานัง (DAD) - สุวรรณภูมิ

5,350 บาท

12,100 บาท

สุวรรณภูมิ - ฟู้โกว๊ก (PQC)

6,350 บาท

12,000 บาท

ฟู้โกว๊ก (PQC) - สุวรรณภูมิ

6,400 บาท

12,100 บาท

สุวรรณภูมิ - ฟูกูโอกะ (FUK)

10,700 บาท

22,200 บาท

ฟูกูโอกะ (FUK) - สุวรรณภูมิ

10,400 บาท

21,200 บาท

สุวรรณภูมิ - อัห์มดาบาด (AMD)

11,300 บาท

20,000 บาท

อัห์มดาบาด (AMD) - สุวรรณภูมิ

11,100 บาท

19,700 บาท

เชียงใหม่ - โอซาก้า (KIX)

10,700 บาท

22,200 บาท

โอซาก้า (KIX) - เชียงใหม่

10,400 บาท

21,200 บาท

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สิทธิพิเศษ

Eco

Skyboss

นํ้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

7 กิโลกรัม

10 กิโลกรัม

นํ้าหนักสัมภาระโหลด

20 กิโลกรัม

40 กิโลกรัม

รับสัมภาระปลายทางลำดับแรก

-

มีบริการ

ที่นั่งพิเศษด้านหน้า

-

มีบริการแถวที่ 1 - 2

บริการเลือกที่นั่ง

มีค่าบริการเพิ่มเติม

ฟรี

บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

มีค่าบริการเพิ่ม

ฟรี

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันที่ เวลา และเส้นทางการบิน

ฟรีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ไม่จำกัด

ผู้ติดตาม

2 ท่าน

2 ท่าน

แก้ไขชื่อ

อนุญาตให้แก้ไขตัวอักษร 3 ตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรณีเกิน 3 ตัวอักษร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อกับทางสายการบิน ฯ)

อนุญาตให้แก้ไขตัวอักษร 3 ตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรณีเกิน 3 ตัวอักษร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อกับทางสายการบิน ฯ)

เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยหากวันที่เปลี่ยนแปลงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ตามที่สายการบิน ฯ กำหนด ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทาง และชำระค่าส่วนต่างของตั๋วที่เพิ่มขึ้นจากบัตรโดยสารเดิมทุกท่าน
  • กรณีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของสายการบินฯ และบริษัทฯ
  • การสำรองที่นั่งในแต่ล่ะครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ในแต่ล่ะเที่ยวบินที่ผู้โดยสารทำจองอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยื่นยันแล้ว หากผู้โดยสารประสงค์จะยกเลิก สำหรับบัตรโดยสาร Deluxe Fare บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิกได้ บัตรโดยสารแบบ Skyboss สามารถทำได้ภายในเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท และทางสายการบิน
  • ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อกำหนดของทางสายการบิน
  • ทางบริษัทฯ และทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขกำหนดการ หรือตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่นั่งในขณะนั้นเกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือกรณีอื่นๆ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

หมายเหตุ

บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถใช้รับสิทธิ์ได้จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ ทำจอง หรือวันที่เดินทางไป – กลับผู้เดินทางต้องแสดงบัตร ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทุกครั้งที่เดินทาง กรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกกรณีสายการบินฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้พิจารณา กรณีลูกค้าไม่นำบัตรข้าราชการไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์ อาจทำให้ท่านไม่ได้เดินทางตามเที่ยวบินดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก