ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ LION AIR

บัตรโดยสารสำหรับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่ได้มีการประกาศตามราชกิจจาอุเบกขา ให้เป็นหน่วยงานราชการ หรือเทียบเท่าหน่วยงาราชการ รวมถึงพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีบัตรประจำตัวโดยออกจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ ใช้ยื่นแสดงเพื่อรับสิทธิ์ โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นรับสิทธิ์รวมถึงวันเดินทาง

ราคาบัตรโดยสารสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

อัตราค่าโดยสารนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

เส้นทาง

ขาออกจากดอนเมือง

ขาเข้าจากดอนเมือง

พิษณุโลก

1,900 บาท

1,850 บาท

น่าน

2,600 บาท

2,550 บาท

เชียงราย

2,400 บาท

2,400 บาท

เชียงใหม่

2,500 บาท

2,500 บาท

อุดรธานี

2,100 บาท

2,050 บาท

อุบลราชธานี

2,100 บาท

2,050 บาท

ขอนแก่น

2,300 บาท

2,250 บาท

สุราษฎร์ธานี

2,400 บาท

2,350 บาท

นครศรีธรรมราช

2,400 บาท

2,350 บาท

ตรัง

2,600 บาท

2,550 บาท

กระบี่

2,400 บาท

2,350 บาท

ภูเก็ต

2,500 บาท

2,500 บาท

หาดใหญ่

2,600 บาท

2,600 บาท

หาดใหญ่ - อุดรธานี

3,400 บาท

3,350 บาท

เชียงใหม่ - อู่ตะเภา

2,400 บาท

2,350 บาท

ราคาบัตรโดยสารสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าโดยสารสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว

เส้นทาง

ขาออกจากดอนเมือง

ขาเข้าจากดอนเมือง

พิษณุโลก

3,100 บาท

3,050 บาท

น่าน

3,800 บาท

3,750 บาท

เชียงราย

3,600 บาท

3,600 บาท

เชียงใหม่

3,700 บาท

3,700 บาท

อุดรธานี

3,300 บาท

3,250 บาท

อุบลราชธานี

3,300 บาท

3,250 บาท

ขอนแก่น

3,500 บาท

3,450 บาท

สุราษฎร์ธานี

3,600 บาท

3,550 บาท

นครศรีธรรมราช

3,600 บาท

3,550 บาท

ตรัง

3,800 บาท

3,750 บาท

กระบี่

3,600 บาท

3,550 บาท

ภูเก็ต

3,700 บาท

3,700 บาท

หาดใหญ่

3,800 บาท

3,800 บาท

หาดใหญ่ - อุดรธานี

4,600 บาท

4,550 บาท

เชียงใหม่ - อู่ตะเภา

3,600 บาท

3,550 บาท

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ฟรี สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ฟรี สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 45 กิโลกรัม
 • ฟรี สัมภาระอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม **สำหรับเส้นทางน่าน สามารถรับน้ำหนักสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และอุปกรณ์กีฬารวมกันได้สูงสุด 15 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ไม่สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มได้)
 • ฟรี แก้ไขชื่อผู้โดยสารได้ 1 ครั้งภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของสายการบิน
 • ฟรี เปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวบิน และวันที่เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สิทธิพิเศษเลือกที่นั่งโซนหน้า
 • ฟรี บริการขนม และน้ำดื่ม
 • บริการเรียกขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรก

*** ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ ในการงดให้บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มฟรี ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางแต่ท่านยังคงได้รับสิทธิพิเศษกรณีอื่นๆ ได้ตามปกติ ***

เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยหากวันที่เปลี่ยนแปลงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ตามที่สายการบิน ฯ กำหนด ผู้โยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทาง และชำระค่าส่วนต่างของตั๋วที่เพิ่มขึ้นจากบัตรโดยสารเดิมทุกท่าน
 • ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ชั่วโมงก่อนกำหนดเดินทาง และการขอคืนเงินสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และเงื่อนไขของทางสายการบิน
 • กรณีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของสายการบินฯ
 • การสำรองที่นั่งในแต่ล่ะครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ในแต่ล่ะเที่ยวบินที่ผู้โดยสารทำจองอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยื่นยันแล้ว หากผู้โดยสารประสงค์จะยกเลิก หรือขอคืนเงิน สามารถทำได้ภายในเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท และทางสายการบิน
 • ผู้โดยสารกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะไม่สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มได้ หากน้ำหนักสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องเกิน 45 กิโลกรัม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินฯกำหนด
 • ทางสายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งด้านหน้าให้กับผู้โดยสาร โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ล่ะเที่ยวบิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนเดินทางเท่านั้น โดยลำดับแถวที่นั่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ล่ะเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อกำหนดของทางสายการบิน
 • ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯ และทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขกำหนดการ หรือตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่นั่งในขณะนั้นเกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือกรณีอื่นๆ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

หมายเหตุ

บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สามารถใช้รับสิทธิ์ได้จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ ทำจอง หรือวันที่เดินทาง ยกเว้นบางหน่วยงานราชการที่บัตรไม่กำหนดวันหมดอายุในบัตร แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จริงในสมัยนั้น เช่น ส.ส.ส.ว หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ฯลฯ และผู้เดินทางต้องแสดงบัตร ข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทุกครั้งที่เดินทาง กรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกกรณีสายการบินฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้พิจารณา

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก