นโยบายทางธุรกิจ

 1. ธนาคารเจ้าของบัตรอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสาร หรือผลิตภัณฑ์การบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง และสกุลเงินของบัตร
 2. บริษัทจะจัดส่งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่าน ตามที่อยู่อีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชม. สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณาติดต่อ บริษัทฯ Call Center 099-365 5442 (เวลาทำการ)
 3. การดำเนินการจัดส่งเอกสารส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ เพื่อยื่นวีซ่า ทำประกันการเดินทาง หรือ จองตั๋วเครื่องบิน ถือเป็นความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ช่วยดำเนินการทางเอกสารต่างๆ แทนตัวของลูกค้าเอง
 4. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการแต่เพียงผู้เดียว Omise ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯ เท่านั้น Call Center 099-365 5442 (เวลาทำการ)
 5. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านจะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่ม 3%*จากยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน โดยท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Master Card *สำหรับท่านที่ต้องการชำระค่าบริการยื่นวีซ่า และประกันการเดินทาง หากท่านต้องการชำระเงินด้วยวิธีนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ*
 6. ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเรานั้น มีการติดตั้ง SSL Certificate ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใช้สำหรับเข้ารหัสปกป้องการโจรกรรมข้อมูล โดย Certificate ที่เราใช้งานเป็น Certificate Authority ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก และเป็นแบบเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินส่วนใหญ่ใช้บริการอยู่

นโยบายการยกเลิกการใช้บริการ และการคืนเงิน

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากมีการยกเลิกการใช้บริการ (Ticket Refund)

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ , ข้อจำกัดความรับผิดชอบ , เงื่อนไขราคา , นโยบายสัมภาระ ข้อตกลงทางการบินประกันการเดินทาง และการรับยื่นวีซ่า ดังนี้

 • ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารอย่างละเอียด ซึ่งเงื่อนไขของบางบัตรโดยสาร อาจจะไม่สามารถทำการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ได้
 • ข้าพเจ้าเข้าใจ และยินยอมว่า อาจมีการเสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมในกรณีที่ต้องการขอเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรโดยสาร ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารดังกล่าว ที่ได้แสดงในตอนต้นแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ ในชั้นบัตรโดยสารของท่าน
 • การคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ณ เวลาที่ทำสำรองบัตรโดยสาร และทางบริษัทจะทำการคืนค่าบัตรโดยสาร ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ที่เดินทางเท่านั้นค่ะ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45-60 วัน
 • การยื่นวีซ่าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ประกันการเดินทางท่านสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันก่อนถึงวันเดินทาง หากเลยกำหนดวันเดินทาง ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ทุกกรณี
 • ประกันการเดินทาง สามารถขอคืนเงินได้ หากผลวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธเท่านั้น สามารถนำผลการถูกปฏิเสธ มาขอเงินคืนได้ โดยท่านจะถูกหักค่าบริการทำเอกสารตามที่ตกลงกัน (ประมาณ 300-500 บาท/ท่าน) การยกเลิก ต้องแจ้งก่อนถึงวันเดินทางในเอกสาร หากพ้นกำหนดวันเดินทางแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง การยื่นวีซ่า หรืออื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด