FT-UTHVL03 ลาวสะบายดี

฿10,990

เริ่มต้นการเดินทางสู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทัวร์ลาวของเรา ทริปนี้เป็นมากกว่าการพักผ่อน เป็นโอกาสที่จะได้ดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความงามทางธรรมชาติ

ไม่มีการเดินทางใดจะสมบูรณ์ได้หากไม่ได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น และทัวร์ลาวของเราก็ไม่มีข้อยกเว้น ตั้งแต่แผงขายอาหารริมทางที่จอแจในเวียงจันทน์ ไปจนถึงร้านอาหารแบบชนบทของหลวงพระบาง

คุณจะได้เห็นวิถีชีวิตประจำวันของชุมชนริมแม่น้ำ ชมสัตว์ป่านานาชนิด และตื่นตาตื่นใจไปกับภูมิประเทศอันน่าทึ่ง

ติดต่อสอบถาม
 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง , วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี
 • ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
 • เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย , หอพระแก้ว , พระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) หรือ นกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการระบุที่นั่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามพนักงานขาย

06.05 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL600 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือ นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD300 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที (07.50-09.00 น.) ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม ประตูซัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้าง จะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512

เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว ที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกา ที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่พ่ายเสียก่อน จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้

พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนั้นได้อัญเชิญมาที่ประเทศไทย

ปัจจุบันพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น , เมืองไซ , หลวงพระบาง , วังเวียง , โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์

16.05 น.

นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

18.00 น.

เดินทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เย็น

บริการอาหารเย็น

หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว , ผ้าคลุมไหล่ , กระเป๋าถือ , เครื่องประดับ , โลหะเกะสลัก , ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้

ที่พัก

Sunway Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองหลวงพระบาง

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวังหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - พระธาตุพูสี - นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง

05.30 น.

ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทำบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตา และเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เช้า

บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่า ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้น เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

นำท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่มีชื่อเสียง และสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า น้ำตก มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น เป็นผา และธารน้ำในสีเขียวมรกต มีความสูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน ซึ่งบางจุดของชั้นน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนหลวงพระบาง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดก และภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายใน มีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม

สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความสำคัญ และเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน

ผนังด้านหน้าพระอุโบสถ ตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ การจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นมัสการ พระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้โดยรอบ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงาม ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พลาดไม่ได้เมื่อได้มาเยือนหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีน

18.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ วังเวียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

19.20 น.

เดินทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบ โอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น

บริการอาหารเย็น

ที่พัก

Vilaivong Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองวังเวียง

วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - บลูลากูน - เวียงจันทน์ - หนองคาย - สนามบินอุดรธานี - ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า

บริการอาหารเช้า

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติ และเก็บภาพบรรยากาศ ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้น เป็นที่ราบที่ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รู้จักในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

จากนั้นนำท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากภูเขาหินปูน ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทย เพื่อเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

18.35 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL611 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ( 19.00-20.00 น.) ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน , การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

19.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) หรือ นกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการระบุที่นั่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามพนักงานขาย

06.05 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL600 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือ นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD300 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที (07.50-09.00 น.) ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม ประตูซัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้าง จะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512

เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว ที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกา ที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่พ่ายเสียก่อน จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้

พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนั้นได้อัญเชิญมาที่ประเทศไทย

ปัจจุบันพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น , เมืองไซ , หลวงพระบาง , วังเวียง , โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์

16.05 น.

นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

18.00 น.

เดินทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เย็น

บริการอาหารเย็น

หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว , ผ้าคลุมไหล่ , กระเป๋าถือ , เครื่องประดับ , โลหะเกะสลัก , ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้

ที่พัก

Sunway Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองหลวงพระบาง

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวังหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - พระธาตุพูสี - นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง

05.30 น.

ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทำบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตา และเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เช้า

บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่า ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้น เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

นำท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่มีชื่อเสียง และสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า น้ำตก มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น เป็นผา และธารน้ำในสีเขียวมรกต มีความสูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน ซึ่งบางจุดของชั้นน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนหลวงพระบาง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดก และภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายใน มีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม

สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความสำคัญ และเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน

ผนังด้านหน้าพระอุโบสถ ตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ การจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นมัสการ พระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้โดยรอบ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงาม ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พลาดไม่ได้เมื่อได้มาเยือนหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีน

18.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ วังเวียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

19.20 น.

เดินทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบ โอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น

บริการอาหารเย็น

ที่พัก

Vilaivong Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองวังเวียง

วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - บลูลากูน - เวียงจันทน์ - หนองคาย - สนามบินอุดรธานี - ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า

บริการอาหารเช้า

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติ และเก็บภาพบรรยากาศ ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้น เป็นที่ราบที่ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รู้จักในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

จากนั้นนำท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากภูเขาหินปูน ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทย เพื่อเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

18.35 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL611 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ( 19.00-20.00 น.) ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน , การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

19.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

21-23 กรกฎาคม 2565

10,990.-

2,000. -

22-24 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

24-26 กรกฎาคม 2565

10,990.-

2,000. -

31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

4-6 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

5-7 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

7-9 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

14-16 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

18-20 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

19-21 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

21-23 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

25-27 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

26-28 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

28-30 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

1-3 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

2-4 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

4-6 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

8-10 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

9-11 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

11-13 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

15-17 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

16-18 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

18-20 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

22-24 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

23-25 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

25-27 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565

10,990.-

2,000. -

30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

11,990.-

2,000. -

2-4 ตุลาคม 2565

10,990.-

2,000. -

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ เดินทางไปกลับตามเส้นทาง และวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศลาว
 • ค่าแพ็คเกจ Test and Go สำหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน , ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน , ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กก. 1 ชิ้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด , ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิสลาม , เจ หรือมังสวิรัติ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , โรคระบาด , การประท้วง , การจลาจล , การนัดหยุดงาน , การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 900 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดังนี้

 • สำเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปผู้เดินทาง (PASSPORT) ที่อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ได้
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องได้รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการ 4,500 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำรถนำเที่ยว , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก , ค่ามัดจำร้านอาหาร , และ ค่าบริการ จำนวน 6,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น**

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุป และข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับ และรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • โปรแกรมทัวร์นี้ จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่านรวมในคณะ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 • กรณีที่ทางประเทศลาวระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น บัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันที เมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , เที่ยวบิน , สายการบิน และที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ , จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยว พร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถ ที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัว และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทาง และปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ และค่าทิปที่ท่านชำระมาแล้วในทุกกรณี

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour