FT-UTHVL01 สะบายดีเมืองลาว

฿10,990

สัมผัสมนต์เสน่ห์เหนือกาลเวลาของลาว ประเทศที่เต็มไปด้วยความงามตามธรรมชาติ และรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ตั้งแต่แม่น้ำโขงอันเงียบสงบไปจนถึงตลาดอันพลุกพล่านของเวียงจันทน์

คุณจะได้เห็นความงามเหนือกาลเวลาของวัด และอารามต่างๆ สัมผัสพิธีตักบาตรตอนเช้า พิธีกรรมที่ปฏิบัติมานานหลายศตวรรษ และสัมผัสแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของประเทศลาว

ทัวร์นี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการผจญภัย และการผ่อนคลาย เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

ติดต่อสอบถาม

เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน , ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดมืดหลวงพระบาง

 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง , วัดพระธาตุพูสี
 • ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง , ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
 • เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย , หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – อุดรธานี-หนองคาย – เวียงจันทน์ – ประตูซัย – พระธาตุหลวง – หอพระแก้ว – วังเวียง – ล่องแม่น้ำซอง

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการระบุที่นั่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามพนักงานขาย

05.55 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD088 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยไลออนแอร์ หรือสายการบินแอร์เอเชีย ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน , การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

07.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม ประตูซัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้าง จะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว ที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัย

มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกา ที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่พ่ายเสียก่อน จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้าง กับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้ พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ

จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนั้นได้อัญเชิญมาที่ประเทศไทย ปัจจุบันพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติ และเก็บภาพบรรยากาศ ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้นเป็นที่ราบที่ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รู้จักในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

เย็น

บริการอาหารเย็น

ที่พัก

Tavisouk Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองวังเวียง

วังเวียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – วัดใหม่สุวรรณมาราม – บ้านช่างไห – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด

เช้า

บริการอาหารเช้า

08.45 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีน มีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น , เมืองไซ , หลวงพระบาง , วังเวียง , โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

09.40 น.

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดก และภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง” นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายใน มีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่

ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ ซึ่งมีความสำคัญ และเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดใหม่” เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวง พระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง ภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่าง และถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน

มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมาก มีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

การจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นมัสการ พระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้โดยรอบ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงาม ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พลาดไม่ได้ เมื่อได้มาเยือนหลวงพระบาง

เย็น

บริการอาหารเย็น

หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว , ผ้าคลุมไหล่ , กระเป๋าถือ , เครื่องประดับ , โลหะเกะสลัก , ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้

ที่พัก

Sunway Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองหลวงพระบาง

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) – ศูนย์เครื่องเงิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – สนามบินอุดรธานี – ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

05.30 น.

ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทำบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และชมของป่า ซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตา และเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เช้า

บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว

10.50 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น , เมืองไซ , หลวงพระบาง , วังเวียง , โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

12.55 น.

เดินทางถึง เวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทย เพื่อเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.00 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยไลออนแอร์ หรือสายการบินแอร์เอเชีย ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

20.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – อุดรธานี-หนองคาย – เวียงจันทน์ – ประตูซัย – พระธาตุหลวง – หอพระแก้ว – วังเวียง – ล่องแม่น้ำซอง

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการระบุที่นั่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามพนักงานขาย

05.55 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD088 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยไลออนแอร์ หรือสายการบินแอร์เอเชีย ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน , การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

07.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม ประตูซัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้าง จะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว ที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัย

มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกา ที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่พ่ายเสียก่อน จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้าง กับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้ พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ

จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนั้นได้อัญเชิญมาที่ประเทศไทย ปัจจุบันพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติ และเก็บภาพบรรยากาศ ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้นเป็นที่ราบที่ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รู้จักในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

เย็น

บริการอาหารเย็น

ที่พัก

Tavisouk Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองวังเวียง

วังเวียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – วัดใหม่สุวรรณมาราม – บ้านช่างไห – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด

เช้า

บริการอาหารเช้า

08.45 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีน มีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น , เมืองไซ , หลวงพระบาง , วังเวียง , โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

09.40 น.

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดก และภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง” นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายใน มีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่

ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ ซึ่งมีความสำคัญ และเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดใหม่” เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวง พระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง ภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่าง และถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน

มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมาก มีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

การจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นมัสการ พระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้โดยรอบ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงาม ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พลาดไม่ได้ เมื่อได้มาเยือนหลวงพระบาง

เย็น

บริการอาหารเย็น

หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว , ผ้าคลุมไหล่ , กระเป๋าถือ , เครื่องประดับ , โลหะเกะสลัก , ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้

ที่พัก

Sunway Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า , เมืองหลวงพระบาง

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) – ศูนย์เครื่องเงิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – สนามบินอุดรธานี – ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

05.30 น.

ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทำบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และชมของป่า ซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตา และเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เช้า

บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว

10.50 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น , เมืองไซ , หลวงพระบาง , วังเวียง , โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

12.55 น.

เดินทางถึง เวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทย เพื่อเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.00 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยไลออนแอร์ หรือสายการบินแอร์เอเชีย ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ*

20.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

19-21 มิถุนายน 2565

11,990.-

2,000. -

20-22 มิถุนายน 2565

10,990.-

2,000. -

23-25 มิถุนายน 2565

11,990.-

2,000. -

26-28 มิถุนายน 2565

11,990.-

2,000. -

27-29 มิถุนายน 2565

10,990.-

2,000. -

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

3-5 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

4-6 กรกฎาคม 2565

10,990.-

2,000. -

7-9 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

10-12 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

13-15 กรกฎาคม 2565

14,990. -

2,000. -

17-19 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

18-20 กรกฎาคม 2565

10,990.-

2,000. -

21-23 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

24-26 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

28-30 กรกฎาคม 2565

14,990. -

2,000. -

29-31 กรกฎาคม 2565

14,990. -

2,000. -

31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565

13,990. -

2,000. -

4-6 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

7-9 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

8-10 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

11-13 สิงหาคม 2565

13,990. -

2,000. -

13-15 สิงหาคม 2565

13,990. -

2,000. -

14-16 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

18-20 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

21-23 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

22-24 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

25-27 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

28-30 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

1-3 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

4-6 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

5-7 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ เดินทางไปกลับตามเส้นทาง และวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศลาว
 • ค่าแพ็คเกจ Test and Go สำหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน , ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน , ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด , ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิสลาม , เจ หรือมังสวิรัติ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , โรคระบาด , การประท้วง , การจลาจล , การนัดหยุดงาน , การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 650 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดังนี้

 • สำเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปผู้เดินทาง (PASSPORT) ที่อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ได้
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องได้รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการ 4,500 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำรถนำเที่ยว , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก , ค่ามัดจำร้านอาหาร , และค่าบริการ จำนวน 6,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น**

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุป และข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับ และรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทาง เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 3. โปรแกรมทัวร์นี้ จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 24 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 4. กรณีที่ทางประเทศลาวระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
 5. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น บัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันที เมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , เที่ยวบิน,สายการบิน และที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ , จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 11. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัว และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้า ที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 12. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย ในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 16. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 17. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถาม เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
 18. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
 19. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 20. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทาง และปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ และค่าทิปที่ท่านชำระมาแล้วในทุกกรณี

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour