FT-TBS XJ04E เที่ยวฟินบินตรง

฿36,990

ดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน อันเป็นเอกลักษณ์ของจอร์เจีย สัมผัสกับภูมิประเทศที่หลากหลาย และชุมชนที่มีชีวิตชีวา ที่ทำให้จอร์เจียเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือน

สัมผัสสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย สถานที่แต่ละแห่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ และความงามตามธรรมชาติ นำเสนอการเดินทางที่น่าหลงใหลผ่านกาลเวลา

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักปีนเขาตัวยง หรือผู้หลงใหลในธรรมชาติ พืช และสัตว์นานาชนิดของจอร์เจีย จะทำให้คุณต้องมนต์สะกด

ติดต่อสอบถาม

เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน , ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดมืดหลวงพระบาง

 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง , วัดพระธาตุพูสี
 • ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง , ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
 • เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย , หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานเพชรแก้ว – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

03.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและน้ำดื่ม ทุกที่นั่ง

08.45 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย และผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร

ซึ่งเสาแต่ละต้น ได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำ อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่า เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซีย และสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจีย และในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซาลกา แคนยอน (Tsalka Canyon) อุทยานยอดนิยมสำหรับพักผ่อนในวันหยุด เยี่ยมชม สะพานเพชรแก้ว (Diamond Bridge) สะพานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทสัญชาติอิสราเอล และจอร์เจีย ในนามกลุ่ม Kass Group โดยผู้สร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรง และที่ตั้งของหุบเขา และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นเต้น และน่าจดจำสำหรับผู้มาเยือน

ตัวสะพานมีความยาว 240 เมตร ความสูงเหนือหุบเขา 280 เมตร บริเวณชั้นล่างของอาคารเปิดบริการเป็นมินิบาร์ "Diamond bar" สามารถสั่งเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติโดยรอบแบบ 360⁰ มีน้ำตก และลำธารขนาดเล็กไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้น ได้ทดสอบความท้าทายด้วยการขี่จักรยานบนสลิงข้ามหุบเขา ระยะทาง 240 เมตร (ไม่รวมในราคาทัวร์)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังกรุงทบิลิซี เยี่ยมชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์ของคริสตจักรจอร์เจียออร์ทอดอกซ์ อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถูกสร้างขึ้นในย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่กลางกรุงทบิลิซี อิทธิพลการออกแบบสไตล์จอร์เจียแบบดั้งเดิม เน้นแนวตั้ง ถือเป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็นจากหลายจุดของเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

พักที่

โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ถนนคนเดินรุสทาเวลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียต ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามสองข้างทางของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) คอเคซัสเป็นเทือกเขาสูงเสมือนเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย

ระหว่างทางแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16–17 ปัจจุบันยังคงมีแนวกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการในสภาพสมบูรณ์ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองพักตากอากาศ และมีสกีรีสอร์ทยอดนิยมในฤดูหนาว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย ที่จะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธันวาคม จนถึงเดือนเมษายน ของทุกปี ทัศนียภาพโดยรอบมีหิมะปกคลุม ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม

ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นั่งคันละไม่เกิน 6 คน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพเบื้องหน้าของที่คือ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญ และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย เข้าเยี่ยมชมภายในศาสนสถาน อิสระเวลา ตามอัธยาศัย

(ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะ และส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์ และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม)

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ให้ท่านอิสระ ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli Avenue) ชื่อถนนตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียนในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหาร และเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวย และคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

พักที่

โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ – ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่โบราณ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักร ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery)

ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา แบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี และหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต์

นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อม และโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้

จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบ และสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

จากนั้นเดินชมย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนทั้งเก่า และใหม่ แต่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่น่าสนใจอีกแห่งของย่านเมืองเก่านี้ คือ โรงอาบน้ำแร่โบราณ (Sulphur Spring Bath) ภายนอกของโรงอาบน้ำนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับโรงอาบน้ำสไตล์ตุรกี โรงอาบนํ้านี้เป็นสปาบำบัดร้อนจากกำมะถันธรรมชาติ ที่ยังเปิดให้บริการแก่ชาวเมือง นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการ

ซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress)

ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี เป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณ และนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรู เธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้น แต่หากใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

พักที่

โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือแบบกล่อง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

09.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหาร และน้ำดื่ม ทุกที่นั่ง

20.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานเพชรแก้ว – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

03.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและน้ำดื่ม ทุกที่นั่ง

08.45 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย และผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร

ซึ่งเสาแต่ละต้น ได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำ อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่า เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซีย และสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจีย และในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซาลกา แคนยอน (Tsalka Canyon) อุทยานยอดนิยมสำหรับพักผ่อนในวันหยุด เยี่ยมชม สะพานเพชรแก้ว (Diamond Bridge) สะพานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทสัญชาติอิสราเอล และจอร์เจีย ในนามกลุ่ม Kass Group โดยผู้สร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรง และที่ตั้งของหุบเขา และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นเต้น และน่าจดจำสำหรับผู้มาเยือน

ตัวสะพานมีความยาว 240 เมตร ความสูงเหนือหุบเขา 280 เมตร บริเวณชั้นล่างของอาคารเปิดบริการเป็นมินิบาร์ "Diamond bar" สามารถสั่งเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติโดยรอบแบบ 360⁰ มีน้ำตก และลำธารขนาดเล็กไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้น ได้ทดสอบความท้าทายด้วยการขี่จักรยานบนสลิงข้ามหุบเขา ระยะทาง 240 เมตร (ไม่รวมในราคาทัวร์)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังกรุงทบิลิซี เยี่ยมชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์ของคริสตจักรจอร์เจียออร์ทอดอกซ์ อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถูกสร้างขึ้นในย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่กลางกรุงทบิลิซี อิทธิพลการออกแบบสไตล์จอร์เจียแบบดั้งเดิม เน้นแนวตั้ง ถือเป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็นจากหลายจุดของเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

พักที่

โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ถนนคนเดินรุสทาเวลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียต ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามสองข้างทางของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) คอเคซัสเป็นเทือกเขาสูงเสมือนเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย

ระหว่างทางแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16–17 ปัจจุบันยังคงมีแนวกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการในสภาพสมบูรณ์ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองพักตากอากาศ และมีสกีรีสอร์ทยอดนิยมในฤดูหนาว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย ที่จะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธันวาคม จนถึงเดือนเมษายน ของทุกปี ทัศนียภาพโดยรอบมีหิมะปกคลุม ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม

ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นั่งคันละไม่เกิน 6 คน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพเบื้องหน้าของที่คือ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญ และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย เข้าเยี่ยมชมภายในศาสนสถาน อิสระเวลา ตามอัธยาศัย

(ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะ และส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์ และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม)

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ให้ท่านอิสระ ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli Avenue) ชื่อถนนตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียนในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหาร และเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวย และคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

พักที่

โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ – ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่โบราณ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักร ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery)

ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา แบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี และหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต์

นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อม และโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้

จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบ และสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

จากนั้นเดินชมย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนทั้งเก่า และใหม่ แต่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่น่าสนใจอีกแห่งของย่านเมืองเก่านี้ คือ โรงอาบน้ำแร่โบราณ (Sulphur Spring Bath) ภายนอกของโรงอาบน้ำนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับโรงอาบน้ำสไตล์ตุรกี โรงอาบนํ้านี้เป็นสปาบำบัดร้อนจากกำมะถันธรรมชาติ ที่ยังเปิดให้บริการแก่ชาวเมือง นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการ

ซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress)

ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี เป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณ และนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรู เธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้น แต่หากใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร

พักที่

โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือแบบกล่อง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

09.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหาร และน้ำดื่ม ทุกที่นั่ง

20.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

11 – 15 ตุลาคม 65

39,990.-

39,990.-

38,990.-

4,500

18 – 22 ตุลาคม 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

25 – 29 ตุลาคม 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

01 – 05 พฤศจิกายน 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

08 – 12 พฤศจิกายน 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

15 – 19 พฤศจิกายน 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

22 – 26 พฤศจิกายน 65

36,990.-

36,990.-

35,990.-

4,490.-

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

06 – 10 ธันวาคม 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

13 – 17 ธันวาคม 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

20 – 24 ธันวาคม 65

37,990.-

37,990.-

36,990.-

4,490.-

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับ พร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (กรณีค่าน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มกับผุ้ซื้อบริการ)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน พักห้องเดียวกัน และหากในวันเวลาดังกล่าว ห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว 1 (DBL) และเตียงเสริม 1 เตียง (เตียงพับ เตียงสปริง)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นการปรับอัตราค่าเข้า)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (อาจะมีการเปลี่ยนแปลง) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท , กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

หมายเหตุ ; จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง 50,000,000 บาท

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือคนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจลาจล , การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทย และประเทศจอร์เจีย)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ
 1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์ หรืออีเมล์รายชื่อ และหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมด หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบ พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม รถ รวมไปถึงร้านอาหาร
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง

 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท

2. หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคำสั่งระงับ หรือยกเว้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องทำคำร้องขออนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอแบบวีซ่า และค่าบริการเพิ่มเติม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุป และข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

5. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำ และดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น

6. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยว พร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถ ที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

13. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

14. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัว และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทาง ได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

15. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อการตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนบุคคล ต่อเหตุการณ์อันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

21. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

22. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ)

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน , สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ , เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้า และออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง และรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour